Værdigrundlag og kernefortælling

Vores værdier er stærkt forankret blandt lærerne, ledelsen og bestyrelsen og kommer til udtryk gennem vores handlinger og beslutninger. Vi arbejder alle på at omsætte den beskrevne kernefortælling til praksis.  

“Sejergaardsskolens mål er at udvikle kreative, ansvarlige og selvstændige mennesker, som kan bidrage til det nære og det globale samfunds fortsatte udvikling. 

Vi udfordrer den enkelte elev i et tidssvarende og inspirerende undervisningsmiljø, hvor fællesskabet mellem elever, personale og forældre er gensidigt forpligtende. 

Vi fokuserer på et højt fagligt niveau understøttet af en mangfoldighed af aktiviteter, hvor musik spiller en særlig rolle.” 

Kernefortælling 

Sejergaardsskolen tager udgangspunkt i et højt fagligt niveau, skolens faste traditioner og et musikalsk værdigrundlag. Dette for at udvikle og uddanne børn og unge til at få flere og bedre muligheder i livet, både i forhold til kreativ udfoldelse, videreuddannelse, sociale kompetencer og samfundslivet generelt. Vi samles med musikken i centrum og bruger det fællesskab til at skabe forbindelse mellem skolen, forældrene og det omkringliggende samfund. 

Uddybet værdigrundlag 

“Sejergaardsskolen baserer sig på, at identiteten hos den enkelte elev styrkes gennem udvikling af ansvarlighed og selvstændighed i et forpligtende fællesskab, hvor musik og høj faglighed indgår som en betydningsfuld del af dannelsen.” 

Vi vil kendes for en fagligt højt kvalificeret undervisning. Dette stiller krav til, at vi kan tilbyde de bedst kvalificerede lærere til at undervise i vores klasser.  

Ved optag af nye elever er det vigtigt, at skoleleder og lærerteam drøfter klassens evne til at optage en ekstra/ny elev netop med henblik på klassens samlede læringsmiljø.  

Vi holder os ajour med nye undervisningsmaterialer og gennem kursusvirksomhed, så personalet er opgraderet såvel fagligt som pædagogisk.  

Det er skolens politik at benytte linjefagsuddannede lærere eller undervisere som har linjefagskompetencer med en solid faglig ballast til at dække det eller de pågældende fag.  

Samarbejde om klasserne

Vi ønsker lærerteams og samarbejde om klasserne med det formål at lægge klare retningslinjer for klassens arbejde på såvel lærer- som elevside.  Det er vigtigt, at den enkelte elev udfordres på eget niveau, derfor er undervisningsdifferentiering en naturlig del af tilrettelæggelsen af undervisningen. Vi betragter lektielæsning som en nødvendig del af læringsprocessen, idet det er herigennem, at nyt stof øves og optages af den enkelte elev. 

Vi tager overordnet udgangspunkt i en fælles klasseundervisning men introducerer andre metoder for individuelle løsninger herudfra.
Vi vil gennem samtaler med og tests af den enkelte elev vurdere, om undervisningen har den rette læringseffekt. 

Hensynet til den enkelte elev medfører selvsagt krav om, at vi vil sørge for at skabe et ordentligt klima i klassen, som tilgodeser alle. Det er vigtigt, at enhver kan komme til orde, blive anerkendt for sin indsats og få oplevelsen at lykkes. 

Mobning accepteres ikke

Vi accepterer ikke mobning og vil aktivt arbejde med dette i erkendelse af, at mobning altid vil finde sted. Vores indsats må være af forebyggende karakter og ikke først, når ulykken er sket.  

 Vi vil i undervisningen give tid til fordybelse og tilrettelægge den således, at vi også ser på andre mål end de rent færdighedsmæssige. Vi ønsker at fremme en læring, som er baseret på problemløsning, hvor hvert enkelt barns fantasi og kreativitet bliver sat i spil. Hvor det er muligt, skal kreative udtryksformer fremmes i et samarbejde med de musiske fag.  

Musikken spiller en særlig rolle

På Sejergaardsskolen spiller det musisk/kreative og musikfaget en særlig rolle. Alle elever fra 0. klasse til 6. klasse har fast 2 timers musik om ugen med en uddannet musiklærer. Kor er endvidere obligatorisk i 0.-1.kl. 

Vi ser musikken som et dannelsesfag og har for faget skabt gode rammer og vilkår. Det er vigtigt, at integrere musikken i den øvrige undervisning.  

Sejergaardsskolen tilbyder i kraft af sin egen musikskole ligeledes instrumental- og samspilsundervisning til de elever, som har interessen for det. 

Arbejdet i klasserne med sociale omgangsformer og inddragelse af eleverne i beslutningsprocesserne i et demokratisk miljø danner basis for udvikling af ansvarlighed.  

Skolens traditioner

Vi værner om skolens traditioner og samlede historie, hvor morgensangen, skolefester, arrangementer, lejrskoler, koncerter og musicals er med til at binde os sammen. Vi vil skabe en tryg skolehverdag, hvor vi har tillid til hinanden og udviser hensyn og respekt.  

Forældresamarbejdet skal ligeledes bygge på gensidig tillid og respekt. Det er vigtigt, at forældrene har tillid til, at vi det bedste for eleven og handler ud fra, hvad vi finder rigtigt og ordentligt. 

Der skal være en god kontakt og dialog, som går ud over de faste skole-hjem samtaler, klassemøder og andre forældrearrangementer, hvis eleven eller hjemmet har behov for dette. 

Vi er afhængige af forældrenes engagement i deres børns skolegang. Vi opfordrer kraftigt til at forældre henvender sig, hvis der er ting, som giver anledning til undren eller bekymring. Alle forældrehenvendelser tages alvorligt både af lærere og skolens ledelse, som gerne står til rådighed for samtaler og møder. 

Klasselærere har samtaler med forældre og elev 2 gange årligt og med eleven 1 gang årligt. Her gives udtryk for den faglige og sociale situation, ligesom skolen til jul og sommer sender skoleudtalelser eller karakterblade ud, hvor disse kompetencer beskrives. 

Hjemmearbejde og det faglige niveau

Det faglige niveau vurderes dagligt gennem det forberedte hjemmearbejde og gennem interaktion i klassen mellem eleverne og læreren. De skriftlige afleveringer vurderes med tilbagemeldinger til eleverne, så der også her kan finde læring sted. 

Lærerne vurderer kontinuerligt den enkelte elevs formåen, niveau og fremskridt og handler på det hvis indlæringen går i stå eller udvikler sig i bekymrende retning. 

På hovedfagsområderne dansk og matematik foretages regelmæssigt tests for at sikre det faglige niveau er nået. Elever, som har ikke har taget læring til sig, tilbydes evt. specialundervisning i kortere perioder med henblik på at nå det ønskede niveau. 

Undervisningsmiljøundersøgelse

Skolen er af undervisningsministeriet pålagt at lave en undervisningsmiljøundersøgelse hvert 3. år. Der spørges til elevernes psykiske, fysiske og æstetiske omgivelser. Denne undersøgelse skal munde ud i en rapport og en handlingsplan for de eventuelle mangler, den måtte fremvise.  

Det er oplagt, at henvendelser fra forældre om positive/negative tendenser i skolemiljøet er en klar indikator for, hvordan skolen klarer sig. Forældrene er de første og nærmeste til at vurdere, om det tilbud, skolen giver, passer deres barn og står mål med deres ønsker og forventninger.