Adfærd, kontakt og trivsel

A (adfærd) beskriver barnets handlinger, gøren og laden.
K (kontakt) beskriver barnets sociale relation.
T (trivsel) beskriver/fortæller om kvaliteten af barnets adfærd, kontakt og trivsel. 

Skolen har en AKT-vejleder, der sammen med klasselærere arbejder sammenhængende og kvalitativt med børnenes trivsel og deres psykiske undervisningsmiljø. 

AKT-vejlederen er en ressourceperson, der kan foretage observationer, supervision, vejledning omkring en klasses sociale samspil og dynamikker, tilrettelægge konkrete trivselsforløb samt bistå kollegaer med at undervisningsdifferentiere i forhold til børn, der har vanskeligheder relateret til adfærd, kontakt og trivsel. 

Det sociale liv og de sociale processer er afgørende for de faglige læreprocesser i skolen.  

Udvikling af inkluderende og anerkendende fællesskaber

Målet for alt AKT-arbejde på Sejergaardsskolen er at arbejde for og med udviklingen af inkluderende og anerkendende fællesskaber, så børnene trygt kan lære og udvikle sig menneskeligt og fagligt. 

Skolens AKT-vejleder indgår i et tværfagligt team, der består af en repræsentant fra skolen og en fra SFOen.  

AKT-arbejdet består af iværksættelse af trivselsinitiativer, der udmunder i både forebyggende og indgribende indsatser.  

Image link
Particle element