Elevråd

Elevernes råd er et af de steder, hvor eleverne stifter praktisk bekendtskab med demokratiet, og hvor de har mulighed for at blive inddraget i skolen hverdag.  Skolens elever er delt op i to elevråd:

Det lille elevråd: 0.-4. klasse
Det store elevråd: 5.-9. klasse

Til både det store og det lille elevråd vælger hver klasse to repræsentanter. Herefter vælges en formand, næstformand og sekretær i begge elevråd. Der udarbejdes dagsorden som klasserne kan debattere forud for mødet, så alle er klædt godt på til at tage del i emnerne.   

Elevrådenes formål

Det lille elevråd holder møde hver 6. uge sammen med en lærer. Det store elevråd arbejder selvstændigt men har også en kontaktlærer, hvis opgave er at facilitere den gode dialog og proces fra dagsorden til referat.  

Elevrådenes forslag og henstillinger om f.eks. fester, ødelæggelser på skolen, elever der mobbes, for gamle bøger osv. tages op med pædagogisk råd, skoleleder eller skolebestyrelse. 

De to elevråd deltager endvidere med repræsentanter i skolens sikkerhedsudvalg. Dette samarbejde har til hensigt at øge fokus på undervisnings- og arbejdsmiljø. Elevernes deltagelse skal sikre, at også deres stemme høres i denne forbindelse. 

Image link
Particle element