Afdelingsopdelt skole

Afdelingsopdelt skole

Det klare mål med at indføre afdelingsopdelt skole i 2011 var at hæve fagligheden og styrke den almene udvikling for både elever og lærere.

Afdelingsopdelt skole betyder, at klasser er opdelt i Indskoling (0.-4. klasse) og Udskoling (5.-9. klasse), og lærerne underviser enten i den ene eller den anden afdeling i det enkelte liniefag. Tidligere fulgte en dansklærer typisk en klasse fra 1. til 9. klasse, og derefter startede læreren forfra med en ny 1. klasse. I løbet af de 8. år, siden læreren sidst havde en 1. klasse, var der sket en stor udvikling, og læreren skulle på sin vis også selv starte forfra igen.

Ved at fokusere på undervisningen i en bestemt aldersgruppe af elever, har lærerne nu fået mulighed for at specialisere sig i højere grad og udvikle deres faglighed på færre årgange, da lærerens undervisning nu kun spænder over 5 klassetrin.

Et andet mål er at udvikle et tættere samarbejde mellem lærerne i forskellige teams.  Det største teamsamarbejde sker på afdelingsniveau, hvor der bliver delt viden og erfaringer på tværs mellem alle afdelingens lærere. Dernæst er der teamsamarbejde på årgangsniveau for de enkelte klassetrin, og sidst men ikke mindst teamsamarbejdet på klasseniveau, hvor alle klassens lærere har et formaliseret samarbejde, hvilket giver bedre fokus på den enkelte elev.

De tre typer teams bevirker, at man som lærer "forstyrres" lidt i dagligdagen, så man ser sig selv med mere kritiske øjne og skubbes blidt til kontinuerligt at udvikle sig selv og sin undervisning. Samtidig giver det også lærerne større mulighed for at skabe hold- og niveaudelt undervisning, hvilket vil skabe større udviklingsmuligheder for den enkelte elev.

De holder nogle fede koncerter her på Sejergaardsskolen

Allan Grejs

0 - 4.klasse - også kaldet Indskolingen

I Indskolingen er fokus på at udvikle de grundlæggende færdigheder og kundskaber hos eleverne - de skal lære at læse, skrive og regne. Dette foregår både på traditionel vis med papir og blyant og med anvendelse af de nye digitale muligheder, som Ipads giver os.

I de små klasser er der forkus på trivsel og på at udvikle forståelse for fællesskabet rammer - og det at indgå i disse rammer. Vi benytter på skolen et materiale, der hedder Fri for Mobberi, hvor vi har fokus på trivsel og det at lære børnene selv at håndtere og løse konflikter.

5. - 9. klasse - også kaldet Udskolingen

I Udskolingen lærer eleverne at anvende de kundskaber og færdigheder, som de har tilegnet sig i de små klasser, samtidig med at de støttes i at tilegne sig ny viden via opsøgende og undersøgende aktiviteter.

I de ældste klasser arbejder vi i højere grad i tværfagligt, hvor eleverne anvender deres viden fra forskellige fag og sætter dem i spil i nye sammenhænge, hvorved eleverne opnår nye erkendelser.

Vi arbejder mere projektorienteret med fokus på læring ud fra egen undren og nysgerrighed, og hvor eleverne i højere grad undersøger og indsamler data og selv udarbejder det endelige produkt, som deles med kammeraterne ved fremlæggelser på klassen. På denne måde lærer eleverne også at tage ansvar - både for egen og andres læring.

I de ældste klasser vender vi blikket mere mod det videre uddannelsesforløb og de muligheder, der er for den enkelte elev.