Værdigrundlag

Lovkrav

Vores værdier er stærkt forankret blandt lærerne, ledelsen og bestyrelsen:

"Sejergaardsskolens mål er at udvikle kreative, ansvarlige og selvstændige mennesker, som kan bidrage til det nære og det globale samfunds fortsatte udvikling.

Vi udfordrer den enkelte elev i et tidssvarende og inspirerende undervisningsmiljø, hvor fællesskabet mellem elever, personale og forældre er gensidigt forpligtende.

Vi fokuserer på et højt fagligt niveau understøttet af en mangfoldighed af aktiviteter, hvor musik spiller en særlig rolle."

De holder nogle fede koncerter her på Sejergaardsskolen

Allan Grejs

Uddybet værdigrundlag

"Sejergaardsskolen baserer sig på, at identiteten hos den enkelte elev styrkes gennem udvikling af ansvarlighed og selvstændighed i et forpligtende fællesskab, hvor musik og høj faglighed indgår som en betydningsfuld del af dannelsen."

Vi vil altid kendes for en fagligt højt kvalificeret undervisning. Dette stiller krav til os om, at vi kan tilbyde de bedst kvalificerede lærere til at undervise i vores klasser. Ved optag af nye elever er det vigtigt, at skoleleder og lærerteam taler sammen om klassens evne til at absorbere en ekstra elev netop med henblik på klassens læringsmiljø. Vi vil til stadighed sørge for at holde os ajour med nye undervisningsmaterialer og gennem kursusvirksomhed for skolens lærere sikre, at personalet er opgraderet såvel fagligt som pædagogisk. Det er skolens politik at benytte linjeuddannede lærere til de enkelte fag eller i hvert fald lærere, som har en solid faglig ballast for at dække det eller de pågældende fag. 

Vi betragter lektielæsning som en nødvendig del af læringsprocessen, idet det er herigennem, at nyt stof øves og optages af den enkelte elev. Vi vil til stadighed udvikle lokale læseplaner, som skitserer, hvad det er vi ønsker taget op i undervisningen i de enkelte fag, således at ingen skal være i tvivl om målene. Det er for os vigtigt, at vi underviser i fag, hvor der netop er angivet tydelige mål. Selv om vi går ind for, at skemaet med dets fag udgør skoledagen, vil vi ikke glemme, at samarbejde mellem alle parter i projektarbejder nødvendigvis må være en del af en moderne skoles arbejde. 

Vi ønsker lærerteams og samarbejde om klasserne med det formål at lægge klare retningslinier for klassens arbejde på såvel lærer- som elevside.  Det er vigtigt, at den enkelte elev udfordres på eget niveau, derfor er differentiering en metode, vi vil benytte os af. Vi vil i almindelighed tage udgangspunkt i fælles undervisning og så ud fra det introducere diverse andre metoder for individuelle løsninger. Vi vil gennem samtaler med og tests af den enkelte elev vurdere, om undervisningen virker stimulerende og kvalificerende. 

At der stilles krav til os om at tage hensyn til den enkelte elev medfører selvsagt, at vi vil sørge for at skabe et klima i klassen, som tilgodeser alle. Det er vigtigt, at den enkelte kan komme til orde, blive anerkendt for sin indsats og få oplevelsen at lykkes.

Vi accepterer ikke mobning og vil aktivt arbejde med dette i erkendelse af, at mobning altid vil finde sted og derfor til stadighed må bearbejdes.  

Vi vil i vor undervisning give tid til fordybelse og tilrettelægge den således, at vi også ser på andre mål end de rent færdighedsmæssige, idet vi ønsker at fremme en læring, som er baseret på problemløsning, hvor hvert enkelt barns fantasi og kreativitet bliver sat i spil. Hvor det er muligt, skal kreative udtryksformer fremmes i et samarbejde med de musiske fag. 

På vor skole spiller faget musik en stor rolle. Alle elever fra 0. klasse til 6. klasse har obligatorisk 2 timer musik om ugen.

For musikfaget gælder som for det øvrige fagtilbud, at vi vægter fagligheden højt! Vi ser musikken som et dannelsesfag og har for faget skabt gode vilkår. Det er for os vigtigt, at integrere musikken i den øvrige undervisning. Sejergaardsskolen tilbyder i kraft af sin egen musikskole ligeledes instrumental- og samspilsundervisning til de elever, som måtte ønske det. 

Arbejdet i klasserne med sociale omgangsformer og inddragelse af eleverne i beslutningsprocesserne i et demokratisk miljø danner basis for udvikling af ansvarlighed. For at undervisningen og samværet kan være optimalt er det nødvendigt, at vi alle er ansvarlige med henblik på de forpligtigelser, som vi er pålagt. Vi vil således fastholde hinanden herpå og sammen udvikle ansvarsområder, hvor den enkeltes deltagelse er synlig, vigtig og nødvendig for succesoplevelser og for hele fællesskabet. Skolen skal fremtræde som et hele, hvor alle har ret til en plads. 

Vi vil opretholde skolens traditioner hvor elevfester og -arrangementer, hytteture og lejrskoler, koncerter og skolekomedier er med til at binde os sammen. Vi vil skabe en tryg skolehverdag, hvor vi har tillid til hinanden og udviser hensyn. 

Vort forældresamarbejde skal bygge på gensidig tillid. Det er vigtigt, at forældrene tror på, at vi gør det rigtige. Vi skal og vil have en kontakt til hjemmene, som også går ud over de faste skole-hjem samtaler, klassemøder og andre forældrearrangementer. Vi ønsker forældrenes engagement i deres børns skole, og vi opfordrer kraftigt til at forældre henvender sig, hvis der er ting, som de ikke forstår. Alle forældrehenvendelser vil vi tage alvorligt, og lærerne er tildelt tid til dette arbejde, ligesom skolens ledelse gerne står til rådighed for samtaler, når dette måtte være nødvendigt. 

Hvordan så sikre, at de værdier, som vi så gerne vil, indarbejdes og optages i vor hverdag? Det faglige niveau testes dagligt gennem vurdering af det forberedte hjemmearbejde, ligesom skriftlige arbejder er hyppige og vurderes med præcise tilbagemeldinger til eleverne. Projekter igangsættes, fremlægges og sættes i relation til de for fagene opstillede centrale mål. Lærerne vurderer hele tiden den enkelte elevs formåen og fremskridt og skrider ind, hvis det fremgår, at indlæringen sakker bagud. På hovedfagsområderne dansk og matematik foretages i indskolingen og mellemgruppen stadige tests af niveauet, og elever, som har svært ved fagene, tilbydes specialkurser med henblik på opgradering. 

Skolen har individuelle samtaler med forældre/barn 2 gange og med den enkelte elev 1 gang årligt, hvor den faglige situation for den enkelte vurderes, ligesom skolen til jul og sommer sender karakterblade ud, hvor elevernes faglige niveau bedømmes. 

Skolen er af undervisningsministeriet pålagt at lave en undervisningsmiljøundersøgelse hvert 3. år, hvor der spørges til elevernes psykiske, fysiske og æstetiske omgivelser. Denne undersøgelse skal munde ud i en rapport og en handlingsplan for de eventuelle mangler, den måtte fremvise. 

Derudover er det basalt for en privatskole, at der er en udvidet udveksling af informationer skole og hjem imellem. I denne proces ligger en måling af skolens "temperatur". 

Det er oplagt, at henvendelser fra forældre om positive/negative tendenser i skolemiljøet er en klar indikator for, hvordan skolen klarer sig, idet forældrene er de første og nærmeste til at vurdere, om det tilbud, skolen giver, passer deres barn og står mål med deres ønsker.