Synlige politikker

Bestyrelsen og skolens medarbejdere arbejder vedholdende med skolens principper og værdier. Vi ønsker, at det skal være tydeligt for elever, forældre og medarbejdere, hvad vi står for på Sejergaardsskolen. Derfor har vi udarbejdet principper for bl.a. sundhed, mobning og it i undervisningen.

Kommunikationspolitik

Det forpligtende samarbejde
Hvis vi skal lykkes med målsætningen om dannelse af kreative, selvstændige og ansvarsbevidste unge mennesker, som kan begå sig i et globaliseret samfund med respekt for forskellighed og forståelse for andre mennesker, må dette nødvendigvis ske i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem. Samarbejdets grundsten skal bygge på tillid til hinanden og en tro på, at vi alle vil den enkelte elevs bedste.

Dialog og åbenhed
Nogle af forudsætningerne for god kommunikation er dialog og ikke mindst åbenhed omkring forskellighed. I en klasse med 24 elever vil man som forældre på et eller andet tidspunkt blive udfordret på sine holdninger og værdier, men en bevidsthed om hinandens forskellighed kan give forståelse for den enkelte og dennes ståsted. Respekten for forskelligheden kan i nogle tilfælde være vigtigere end enighed, og det er vel i bund og grund også det, vi ønsker at vores børn og unge skal lære.

Vi opfordrer altid vores forældre til at tage kontakt til klasselærere, faglærere eller ledelse, hvis der er noget som undrer eller bekymrer en. Forældrene kender naturligvis deres børn bedst, og vil altid hurtigere fornemme en adfærdsændring, end en lærer ofte vil. Derfor forventer vi, at man som forældre på Sejergaardsskolen ikke tøver med at tage kontakt til os, hvis der er forhold, som bør belyses, ændres eller forklares. Det kan være fristende at drøfte individuelle problemstillinger med andre forældrepar forud for kontakt til skolen, men ofte kan andre forældre ikke medvirke til en reel løsning af en enkelt elevs udfordringer, hvis det handler om faglighed, sociale udfordringer i skolen eller relationer mellem elev, lærer eller hjem. Det kan tvært i mod bevirke, at en enkelt elevs oplevelser bliver den eneste gældende sandhed om eleven, hele klassen eller skolen, hvilket kan være svært at få rettet op på igen.

Sociale medier

Intra
Som udgangspunkt kommunikerer lærerne via intra både med fælles beskeder til hele klassen og til den enkelte familie. Intras mailfunktion bør udelukkende benyttes til korte og uproblematiske beskeder og information. Vi anbefaler altid telefonisk henvendelse ved bekymringer eller undren.

Forældrene kan klassevis kommunikere via intra. Dette gør bl.a. indkaldelser til klassearrangementer, møder og legeaftaler lettere for forældregruppen. Vi henstiller til, at forældredebatter, der kan føre til uenigheder tages telefonisk med de involverede parter og under alle omstændigheder gennemføres andre steder end på intra. I alle tilfælde bør man overveje sit sprog og undlade at blive personlig, når man benytter intra som kommunikationsmiddel til grupper.
Skolen har udarbejdet et skriv om, hvad man som forældre kan forvente af informationsniveau fra lærerne i vores to afdelinger. Dette kan findes under dokumenter.

Intra giver endvidere mulighed for, at forældre kan gemme billeder og oprette billedarkiver, som kan komme alle klassens elever og forældre til gavn.

Facebook
Skolen har en Facebook side, hvor vi jævnligt lægger billeder ud fra undervisningssituationer. Vi henholder os til lovgivning og retningslinjer fra datatilsynet omkring anvendelsen af personer på billederne.

Medarbejdere frarådes at være venner med elever på FB, så længe eleverne går på skolen. Dette for at skelne mellem arbejds- og privatliv. Hvorvidt en medarbejder ønsker at være venner med forældre til nuværende elever, må være op til den enkelte medarbejder.

Nogle forældre har tidligere oprettet lukkede Facebookgrupper til deling af billeder fra arrangementer m.m.. Dette kan vi som skole ikke forbyde eller bestemme noget omkring, men vi henstiller til enighed om oprettelse af gruppen såvel som god tone på siden. Hvis ønsket om at dele billeder er det primære formål, findes der god mulighed for dette på intra.

I alle kommunikationsforhold gælder, at man bør bevare respekten for hinanden og bidrage til en konstruktiv dialog igennem en god og passende opførsel, som har elevens faglighed og trivsel for øje.

God opførsel på nettet
Eftersom anvendelsen af digitale medier allerede tages i brug fra 0.kl. er det naturligvis skolens opgave, i samarbejde med forældrene, at klæde eleverne på til at færdes i denne cyber-verden.

Upassende og sårende budskaber er meget lettere at sende, når modtageren sidder bag en skærm et andet sted. Eleverne skal lære fra skolestart, hvad god opførsel og anvendelse af medierne er. Dette sikrer vi os igennem trivselsforløb med dette fokus, temadage, konkrete problemstillinger og en tilbagevendende snak om særligt anvendelsen af personbilleder på nettet.
Som i alle andre tilfælde skal vi voksne være gode forbilleder og ikke mindst reagere på dårligt sprogbrug eller ulovligt billede-upload. Som hovedregel skal man have tilladelse fra medvirkende personer, inden man uploader noget på nettet.

Ved overtrædelse
Konsekvenser ved overtrædelse af disse retningslinjer afhænger naturligvis af den enkelte sag, men tænkepauser i hjemmet eller, i yderste konsekvens, bortvisning fra skolen kan bringes i spil. I alle tilfælde informeres og inddrages forældrene naturligvis.

Sundhed
Vi har på skolen en sundhedspolitik, som bl.a. afspejler sig i det mad, som tilbydes i spiseordningen og madboden. Vi ønsker at tilbyde eleverne sundt mad, da det er en af forudsætningerne for god indlæring.

Derudover har vi et samarbejde med sundhedsplejen, som kommer på besøg i alle klasser hver år og drøfter forskellige aspekter af sundhed og kroppen. I de mindre klasser bliver eleverne også målt og vejet og får tjekket bl.a. synet.


Mobning
I visitationssamtaler og i skolens andre udmeldinger til forældre pointerer vi kraftigt, at Sejergaardsskolen ikke tolererer mobning. På forældremøder tages problemet op, og forældre opfordres her til at ringe sammen og orientere klasselærerne, hvis de iagttager mobning blandt eleverne.

Vi ved selvfølgelig, at drillerier altid vil finde sted mennesker imellem, og at dette er noget, som alle vil blive udsat for, og som man må lære at klare. Mobning er noget andet! Her taler vi om forfølgelse af enkelte elever over længere tid, og det må ikke finde sted.

Når sådanne tilfælde opstår, er det skolens politik at kontakte de involverede forældre for derigennem at nå til en afklaring. Samtidig tager klasselæreren en alvorlig samtale med mobberne og den mobbede for at stoppe det. Skulle disse tiltag ikke have effekt, vil skolelederen gå ind i sagen.

Fortsat mobning kan i sidste ende medføre bortvisning fra skolen. Generelt tages mobning op som et vigtigt tema i danskundervisningen og på møderne i sikkerhedsudvalget, hvor elever er repræsenteret, med henblik på til stadighed at bedre samværet mellem skolens elever.


IT i undervisningen
Sejergaardsskolen ønsker at være på forkant med anvendelse af IT i undervisningen i de fag, hvor IT kan understøtte læringsprocessen. For at fremme brugen af IT på skolen har bestyrelsen udarbejdet en IT politik.

  • Skolen skal være på linie med og gerne bedre end de stillede krav om IT integrering i folkeskolen
  • IT skal fremstå som en naturlig del af skolens hverdag
  • Vore elever skal have mulighed for at skaffe sig oplysninger og indsigt i den verden, som teknologien åbner
  • Vore elever skal opdrages til kritisk stillingtagen til informationsmængden
  • Vore elever skal opdrages til rigtig brug af IT arbejdspladsen